Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI VĂN VƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200828-0061
Ngày nộp: 28/08/2020
Ngày hẹn trả: 29/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong