Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ HẬU
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210701-0002
Ngày nộp: 01/07/2021
Ngày hẹn trả: 22/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả