Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỀN HOÀNG NHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200828-0035
Ngày nộp: 28/08/2020
Ngày hẹn trả: 28/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong