Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN QUỐC CƯỜNG - ĐẶNG PHẠM THỊ THANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200826-0008
Ngày nộp: 26/08/2020
Ngày hẹn trả: 16/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả