Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ MAI TRÂN-NGUYỄN HỮU HIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200825-0031
Ngày nộp: 25/08/2020
Ngày hẹn trả: 16/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong