Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-200825-0001
Ngày nộp: 25/08/2020
Ngày hẹn trả: 21/09/2020
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả