Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200824-0071
Ngày nộp: 24/08/2020
Ngày hẹn trả: 21/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả