Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN LÂM SƠN - PHẠM THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200824-0037
Ngày nộp: 24/08/2020
Ngày hẹn trả: 18/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong