Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ SƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210630-0031
Ngày nộp: 30/06/2021
Ngày hẹn trả: 28/07/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả