Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN TÚ
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210630-0030
Ngày nộp: 30/06/2021
Ngày hẹn trả: 28/07/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả