Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ TRIỀU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200821-0073
Ngày nộp: 21/08/2020
Ngày hẹn trả: 09/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả