Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN ĐỨC THẮNG - NGUYỄN THỊ THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200821-0066
Ngày nộp: 21/08/2020
Ngày hẹn trả: 10/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả