Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM NGUYỄN NGỌC CHÂU
Mã Biên nhận : 000.00.02.H34-200821-0006
Ngày nộp: 21/08/2020
Ngày hẹn trả: 17/09/2020
Nộp tại: Sở Nội vụ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả