Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Y HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210630-0002
Ngày nộp: 30/06/2021
Ngày hẹn trả: 21/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả