Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ CHI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200820-0013
Ngày nộp: 20/08/2020
Ngày hẹn trả: 14/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả