Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ HÀ NHI
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210629-0065
Ngày nộp: 29/06/2021
Ngày hẹn trả: 27/07/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả