Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN TUẤN - TRỊNH THỊ DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200819-0071
Ngày nộp: 19/08/2020
Ngày hẹn trả: 11/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả