Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐÀO THỊ BA
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210629-0005
Ngày nộp: 29/06/2021
Ngày hẹn trả: 20/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong