Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ ĐỊNH- VŨ NGỌC VĨ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200818-0047
Ngày nộp: 18/08/2020
Ngày hẹn trả: 09/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả