Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI VĂN HẬU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210629-0005
Ngày nộp: 29/06/2021
Ngày hẹn trả: 27/07/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong