Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG KHÁM BS HƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210629-0001
Ngày nộp: 29/06/2021
Ngày hẹn trả: 27/07/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả