Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200814-0090
Ngày nộp: 14/08/2020
Ngày hẹn trả: 14/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả