Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ XUÂN THANH-NGUYỄN VĂN THÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200813-0051
Ngày nộp: 13/08/2020
Ngày hẹn trả: 21/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả