Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN HẢI- NGUYỄN THỊ HOA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200810-0006
Ngày nộp: 10/08/2020
Ngày hẹn trả: 08/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả