Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG KHÁM BS LÊ THỊ MỸ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210628-0002
Ngày nộp: 28/06/2021
Ngày hẹn trả: 26/07/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong