Kết quả tìm kiếm
Người nộp : SIU H' DIANA
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210628-0003
Ngày nộp: 28/06/2021
Ngày hẹn trả: 19/07/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả