Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CAO ANH QUỐC- NGUYỄN THỊ HẬU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200806-0004
Ngày nộp: 06/08/2020
Ngày hẹn trả: 08/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả