Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG CÔNG DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200804-0052
Ngày nộp: 04/08/2020
Ngày hẹn trả: 18/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong