Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM ĐỨC BÌNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200804-0018
Ngày nộp: 04/08/2020
Ngày hẹn trả: 01/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong