Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG XUÂN TÙNG- VÕ THÁI THANH THANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200731-0048
Ngày nộp: 31/07/2020
Ngày hẹn trả: 03/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả