Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200731-0041
Ngày nộp: 31/07/2020
Ngày hẹn trả: 03/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả