Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN HỒ NGỌC KHIÊM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200731-0033
Ngày nộp: 31/07/2020
Ngày hẹn trả: 14/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả