Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HỮU HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210625-0001
Ngày nộp: 25/06/2021
Ngày hẹn trả: 26/07/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả