Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ PHƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200730-0037
Ngày nộp: 30/07/2020
Ngày hẹn trả: 31/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả