Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HỒNG TÂN-PHẠM THỊ HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200729-0071
Ngày nộp: 29/07/2020
Ngày hẹn trả: 30/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả