Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THANH PHƯỚC- NGUYỄN THỴ HỒNG PHÚC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200730-0015
Ngày nộp: 30/07/2020
Ngày hẹn trả: 31/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả