Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM LIÊN- ĐỖ QUỐC VIỆT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200730-0012
Ngày nộp: 30/07/2020
Ngày hẹn trả: 31/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả