Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ TUYẾT
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200729-0017
Ngày nộp: 29/07/2020
Ngày hẹn trả: 31/07/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả