Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210625-0009
Ngày nộp: 25/06/2021
Ngày hẹn trả: 23/07/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả