Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU ĐÌNH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200728-0087
Ngày nộp: 28/07/2020
Ngày hẹn trả: 10/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả