Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ THÚY QUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200728-0074
Ngày nộp: 28/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả