Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ ĐÌNH SỰ
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200728-0002
Ngày nộp: 28/07/2020
Ngày hẹn trả: 31/07/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong