Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ THU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200728-0073
Ngày nộp: 28/07/2020
Ngày hẹn trả: 29/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả