Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ HUY CƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200728-0071
Ngày nộp: 28/07/2020
Ngày hẹn trả: 29/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả