Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ ÁI QUYÊN - TRẦN HỮU TÚ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200728-0025
Ngày nộp: 28/07/2020
Ngày hẹn trả: 11/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả