Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HOÀNG DŨNG- MAI THỊ THƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200727-0048
Ngày nộp: 27/07/2020
Ngày hẹn trả: 22/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả