Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH THỊ KIM NHẪN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200727-0072
Ngày nộp: 27/07/2020
Ngày hẹn trả: 01/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong