Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CAO ANH THAO - NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200727-0067
Ngày nộp: 27/07/2020
Ngày hẹn trả: 10/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả