Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200727-0004
Ngày nộp: 27/07/2020
Ngày hẹn trả: 30/07/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả