Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRỌNG PHÚ - NGUYỄN THỊ NGỌT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200724-0019
Ngày nộp: 24/07/2020
Ngày hẹn trả: 06/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả